Общинска избирателна комисия Несебър


РЕШЕНИЕ
№ 195
Несебър, 26.09.2022

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Съюз на свободните демократи“

В Общинска избирателна комисия – Несебър, с писмо изх. № 512/ 23.09.2022г. от Председателя на Общински съвет - Несебър е постъпило заявление от Георги ******* Манолов, избран за общински съветник от листата на МК „Съюз на свободните демократи“, с което същият желае да бъде прекратен мандата му на общински съветник, считано от 23.09.2022г. Писмото е заведено под номер № 252/ 23.09.2022г. във входящия дневник на комисията.

С Решение № 82 от 23.09.2019 г. на ОИК – Несебър е извършена регистрация на кандидатската листа за общински съветници, издигната от МК „Съюз на свободните демократи“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. С решение № 167 от 28 октомври 2019г. на Общинската избирателна комисия – Несебър е обявен за избран за общински съветник кандидата на МК „Съюз на свободните демократи“ - Георги ******* Манолов и впоследствие на 11.11.2019г. същият е положил клетва и е встъпил в пълномощия.

Съгласно чл.30, ал.4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Подаденото заявление вх. № 511 от 23.09.2022г. от Георги ******* Манолов е изпратено на Общинската избирателна комисия – Несебър в предвидения тридневен срок от постъпването му пред председателя на Общински съвет. По същество, заявлението на лицето представлява подаване на оставка, чрез която се прекратяват пълномощия му като общински съветник в Общински съвет - Несебър. Съгласието на кандидата за встъпване в пълномощия като общински съветник съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 от ИК е задължително условие да бъде включен в състава на новоизбрания общински съвет. Оттеглянето на това съгласие е основание за промяна в подредбата на кандидатите в съответната листата. Промяната следва да се извърши като по аналогия се приложи процедурата по чл. 458, ал. 1 от ИК, а именно: за избран общински съветник да се обяви следващия в съответната листа.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.30, ал.4, т. 3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 87, ал. 1, т. 24 и чл.458 от Изборния кодекс, и съгласно предложението за протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници от 28.10.2019 г. на „Информационно обслужване” АД и писмо с изх. №МИ-15-1403/02.11.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия– Несебър,

РЕШИ:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията като общински съветник на Георги ******* Манолов, с ЕГН: *******, от листата на МК „Съюз на свободните демократи“, обявен с Решение № 167 от 28 октомври 2019г. на Общинска избирателна комисия – Несебър.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Георги ******* Манолов удостоверение № 573/ 04.11.2019 г. за избран общински съветник.

 1. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия от листата на МК „Съюз на свободните демократи“ НЕДЯЛКО ******* ЙОРДАНОВ, с ЕГН: *******.

Издава удостоверение на обявения за избран общински съветник.

Решението по т.1 не подлежи на обжалване. Решението по т.2 може да бъде обжалвано пред Административния съд – Бургас, чрез ОИК – Несебър в седмодневен срок от обявяването му от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Жалбата не спира изпълнението на настоящото решение, освен ако съдът постанови друго.

Екземпляр от решението на Общинската избирателна комисия – Несебър да се изпрати на председателя на Общинския съвет – Несебър, в тридневен срок от влизането му в сила.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Несебър, намиращо се в сградата на общинска администрация: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, както и да се публикува на интернет страницата на комисията.

Председател: Силвия Стоянова Димитрова

Секретар: Десислава Николова Николова

* Публикувано на 26.09.2022 в 15:30 часа

Календар

Решения

 • № 196 / 26.09.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

 • № 195 / 26.09.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Съюз на свободните демократи“

 • № 194 / 18.03.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

всички решения